พม่า ย่างกุ้ง ไจ๊โท ชเวดากอง อินทร์แขวน

โปรแกรมทัวร์ : พม่า ย่างกุ้ง ไจ๊โท ชเวดากอง อินทร์แขวน
รหัสโปรแกรม : WONDER 3D2N
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2566
Top